Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce 

informuje, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. odbędzie się II przetarg

na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Sokółce, Osiedle Zielone 12 m. 14 o pow. użytkowej 24,80 m2 (do kapitalnego remontu), 
2-izbowego, na IV piętrze, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oznaczony jako działka nr 3106/2 obr. 34 – Sokółka, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – za cenę wywoławczą 108 202 (słownie: sto osiem tysięcy dwieście dwa) zł.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu przetargu na wyłonienie nabywcy prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu lub garażu (dalej: „Regulamin”) i wniesienie wadium w wysokości 10 820,20 złotych (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 20/100 groszy) na konto Spółdzielni Nr 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823 w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r. Za datę wpłaty wadium rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Spółdzielni.
 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2023 r. o godz. 8:30 w siedzibie Spółdzielni Centrum 17 w Sokółce.
 3. Osoby przystępujące do przetargu winne zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.
 4. Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) zł.
 5. Wylicytowaną kwotę oraz dodatkowe koszty należy wpłacić w ciągu 30 dni od dnia przetargu na konto Spółdzielni Nr 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823.
 6. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 7. Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy przystępujący do przetargu nie uczestniczył w nim, a także w przypadku, gdy wygrywający przetarg w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wpłaci na konto Spółdzielni zaoferowanej w przetargu kwoty lub uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w tym także poprzez niedostarczenie wymaganych do zawarcia umowy dokumentów.
 9. Zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego z wyłonionym nabywcą nastąpi w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię.
 10. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 11. Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin, który jest wyłożony w siedzibie Spółdzielni, Os. Centrum 17 w Sokółce, pok. nr 4.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod tel. 85 711-24-91 lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni/pokój nr 4.

 

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniach: 03-05.04.2023r. po wcześniejszym zgłoszeniu w Dziale Technicznym tel. 85 711 3421.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia w przypadku, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 1. Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868) wprowadzono zmiany w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1385) [dalej: ustawa Prawo energetyczne] dotyczące wymogu instalowania podzielników kosztów ogrzewania w lokalach położonych w budynkach wielolokalowych i rozliczania kosztów ciepła z wykorzystaniem tych podzielników w budynkach, w których lokale nie mogą być wyposażone w ciepłomierze, i tak w szczególności:
 • 45a ust. 7 ustawy Prawo energetyczne w nowym brzmieniu przewiduje obowiązek wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją zdalnego odczytu, o ile jest to techniczne wykonalne i opłacalne.
 • 45a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy Prawo energetyczne w nowym brzmieniu przewiduje, że rozliczanie kosztów ciepła w części dotyczącej ogrzewania poprzez stosowanie metody wykorzystującej powierzchnię lokali dopuszczalne jest wyłącznie, gdy zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania jest techniczne niewykonalne lub nieopłacalne.
 1. W odniesieniu do budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce nie zachodzi sytuacja, która zwalniałaby Spółdzielnię jako zarządcę budynków z obowiązku wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ogrzewania.

W związku z powyższym podzielniki zostaną zamontowane w terminie do 30 czerwca 2023 w budynkach:

- Grodzieńska 22
- Os. Centrum 13A
- Pocztowa 2 II węzeł
- Pocztowa 5
- Piłsudskiego 11

W w/w budynkach rozliczenie ciepła będzie się odbywało w systemie hybrydowym, tzn. do 30 czerwca 2023 wg m2 a za II półrocze 2023 wg  odczytu podzielników.

W budynkach :

- Broniewskiego 10
- Grodzieńska 24
- Grodzieńska 28
- Kołłątaja 17
- Kołłątaja 19
- Osiedle Centrum 1
- Osiedle Centrum 13 I w.
- Osiedle Centrum 14
- Osiedle Centrum 15
- Osiedle Centrum 2
- Osiedle Centrum 4
- Piłsudskiego 13
- Pocztowa 2 I węzeł
- Pocztowa 4
- Sikorskiego 14
- Sikorskiego 16
- Sikorskiego 18

Podzielniki zostaną zamontowane w II półroczu 2023 i rozliczenie wg podzielników odbędzie się dopiero za 2024 rok.

O w/w zmianach Mieszkańcy w/w budynków zostali powiadomieni w indywidualnych pismach a harmonogramy montażu podzielników zostaną zamieszczone na klatkach schodowych.

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

16–100 SOKÓŁKA  OSIEDLE CENTRUM  17

Ogłasza przetarg ofertowy  na roboty budowlane:

Remont chodników – ( Centrum 14-15 - 683 m2 , Kołłątaja 42 - 294m2 ),

–  Termin realizacji – do 30.11.2023r.

WADIUM  NALEŻY  WPŁACAĆ DO GODZ. 1400 do dnia 21.03.2023r na konto Spółdzielni Mieszkaniowej

Os. Centrum 17 PKO BP S.A. o/Sokółka 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823

Ze specyfikacją na roboty; informacją, jakie dokumenty ma dostarczyć oferent, przedmiarami robót oraz

wysokością wadium można zapoznać się w Dziale Technicznym ul. Mickiewicza 2B

Szczegółowe informacje: tel.  85 711- 34-21.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „Oferta na roboty ...”  w sekretariacie

Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do 21.03.2023r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2023r. w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2B w Sokółce.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Oferty nie będą zwracane.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach:

 • Centrum 17 - o pow. 72,87 m2
 • Centrum 17 - o pow. 14,35 m2
 • Centrum 21 - o pow. 69,10 m2
 • Centrum 21 - o pow. 58,20 m2
 • Centrum 20 - o pow. 78,42 m2

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu użytkowego, mogą składać oferty cenowe.

Oferty powinny zawierać informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz proponowaną cenę 1 m2 powierzchni najmu w/w lokalu użytkowego.

Informacje można uzyskać: tel. nr 85 711 24 91.

 

Sytuacja energetyczna w budynkach wielorodzinnych staje się dramatyczna i bardzo niebezpieczna z punku widzenia nie tylko samych mieszkańców, ale również ze strony zarządców nieruchomości (możliwość utraty płynności finansowej). Wysokie ceny energii cieplnej zmuszają nas do rozpoczęcia zdecydowanej akcji służącej obronie mieszkańców budynków wielorodzinnych!

Wraz z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami zwracamy się do Was z prośbą o zapoznanie się z treścią petycji Zarządców Nieruchomości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła w budynkach wielolokalowych. Druki petycji zostaną dostarczone do Państwa skrzynek do 10 marca 2023 r.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.