Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce 

zawiadamia, że sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się w dniu  14.06.2019r. (piątek) o godz. 1700.                                                                                   

Zebranie odbędzie się w hali sportowej  Zespołu Szkół przy  ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce

 z porządkiem obrad jn.:

1. Otwarcie obrad:

2. Przedstawienie listy pełnomocnictw.

3. Wybór Prezydium Zebrania.

4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 11 maja 2018r. – podjęcie uchwały.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018r.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i wnioskiem Zarządu dot. podziału wyniku finansowego za 2018r.

10. Przedstawienie wniosku z lustracji ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej w 2018r. i informacji o jego realizacji.

11. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018r.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018r,

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r,

c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r oraz sposobu podziału wyniku finansowego za 2018r,

d) rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej Spółdzielni w 2018r,

e) przyjęcia informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018r.

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

14. Wybory Rady Nadzorczej Spółdzielni – podjęcie uchwały w sprawie ilościowego składu Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenie wyborów.

15. Informacja Zarządu o złożonych wnioskach przed Walnym Zgromadzeniem w 2019r.

16. Dyskusja c.d.

17. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni,

b) przyjęcia wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w 2019r.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad.                                                     

1. Wszystkie sprawozdania, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Osiedle Centrum 17, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, tj. od dnia 24.05.2019 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Osiedle Centrum 17, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, tj. od dnia 31.05.2019 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

3. Zgodnie z § 83 ust. 7 statutu Spółdzielni, Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 06.2019 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków musi być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni.

4. Na podstawie § 96 ust. 2 statutu Spółdzielni, Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej w terminie na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2019 r. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni musi być złożone na piśmie i poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.