A A A

Aktualności

 • OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej w Sokółce  informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach: 
  - Osiedle Centrum 17       - o pow.  60,40 m2

  _
  ul. Broniewskiego 28     - o pow.  45,20 m2
  - ul. Ściegiennego 18       - o pow.  40,05 m2

  Informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Osiedle Centrum 17 lub tel. Nr 85 711 – 24 – 91.

 • Zmiana cen ciepła - nowa taryfa od 1 lipca 2016

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż w związku z podwyżką cen ciepła nie będzie zmiany wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie i podgrzanie zimnej wody.

 • INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU W 2016R

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  Statutem Spółdzielni, w dniu 29 czerwca 2016 roku odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

  Na 2515 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 110  członków  Spółdzielni, co stanowi  4,3%.
  Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz wybory Rady Nadzorczej.

  Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce podjęło następujące uchwały:

  Nr 1
  W sprawie: przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

  Nr 2
  W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

  Nr 3
  W sprawie: przyjęcia protokółu z Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 24.04.2015r.

  Nr 4
  W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015r.

  Nr 5
  W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r.

  Nr 6
  w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r.

  Nr 7
  w sprawie: podziału wyniku finansowego za 2015r.

  Nr 8
  w sprawie: rozpatrzenia wniosków lustracji ustawowej Spóldzielni dokonanej w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r.

  Nr 9
  w sprawie przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2015r.

  Nr 10, 11 i 12
  W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

  Nr  13
  W sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółdzielni w kadencji 2016 - 2019.

  Nr 14
  w sprawie wyboru przedstawiciela na Zjazd Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

  Nr 15
  W sprawie: odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kolejowej w Sokółce

  Nr 16
  W sprawie: odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kolejowej  w Sokółce. 

  Nr 17
  W sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni.

  Nr 18
  W sprawie: sporządzania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce wg uproszczonych zasad rachunkowości dla jednostek małych. 

  Sokółka, 12.07.2016r.

 • INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że od 1 kwietnia 2016r. obowiązuje  nowy zapis w Regulaminie określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce.

  Zapis ten umożliwia podwyższenie indywidualnej zaliczki na koszty centralnego ogrzewania osobom, które wnoszą dopłaty przy rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania.

  Osoby zainteresowane powyższym rozwiązaniem proszone są o zgłaszanie się do biura Spółdzielni  (pokój nr 7) celem złożenia oświadczenia w terminie do 30 kwietnia 2016r.

  Druk oświadczenia tutaj>>>>>>>

 • Zmiana wysokości zaliczek za ciepło od 1 kwietnia 2016r.

                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2016 roku zmienia się  wysokość zaliczek na pokrycie kosztów ciepła wg przedstawionych poniżej składników:

  1. Zaliczka na podgrzanie zimnej wody – wyliczona na podstawie na podstawie zaliczek za 2015 pomniejszonych o  50% różnicy między wnoszoną zaliczką a faktycznym kosztem podgrzania za 2015 rok  na poszczególnych węzłach. – Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 9/2016
  2. Zaliczka na opłatę stałą za wodę - wyliczona na podstawie zaliczek za 2015 pomniejszonych o  50% różnicy między wnoszoną zaliczką a faktycznym kosztem opłaty stałej  za 2015 rok . – Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  nr 9/2016
  3. Zaliczka na centralne ogrzewanie wyliczona na podstawie zaliczek za 2015 pomniejszonych o  50% różnicy między wnoszoną zaliczką a faktycznym kosztem  centralnego ogrzewania (MW i GJ) na poszczególnych węzłach cieplnych. – Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  nr 9/2016
  4. Ustalono nowe stawki ryczałtowe dla budynków, w których znajdują się mieszkania nieopomiarowane.  –– Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 10/2016

  Dokumenty z nową  wysokością czynszu obowiązującą od 1 kwietnia 2016 roku zostaną  dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców wraz z rozliczeniem wody za  I kwartał 2016.

  więcej>>>>>>>>>>>>

 • DBAJMY O CZYSTOŚĆ NASZYCH OSIEDLI

  Przyszła wiosna a wraz z nią ujawnił się problem sprzątania po psach.  Ładna pogoda sprawia, że wszyscy mamy ochotę pospacerować, pojeździć na rowerze, wyjść z dziećmi do piaskownicy. I tu zaczyna się problem! Na chodnikach, skwerach, trawnikach – wszędzie pojawiają się psie odchody. Firmy sprzątające tereny Spółdzielni starają się jak mogą i te pozostałości po naszych „pupilach” sprzątają. Ale czy to jest ich zadanie???

  Chcielibyśmy przypomnieć przepisy obowiązujące właścicieli czworonogów. Przepisy te powstały nie dlatego, aby utrudniać nam życie, ale po to, by uświadomić mieszkańcom, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim duży obowiązek i odpowiedzialność za jego utrzymanie.

  Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/259/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka, wszystkich właścicieli psów obowiązują następujące zasady:
  Rozdział 7.

  § 22. 

  1. „Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi (……).

  3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

     1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa  na smyczy. Psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

   2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

  4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

  5. Zabronione jest: (……..)

    2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, (…….)

  6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.”

  Sprzątanie po psie to świadectwo kultury właściciela, dlatego Drodzy Mieszkańcy, najwyższy czas zmienić nasze dotychczasowe postępowanie. Chcesz mieszkańcu czystości na swoim osiedlu - zadbaj o nią sam.

  Następnym problemem są palacze – pod oknami i balkonami naszych mieszkań ekipy sprzątające zbierają niezliczone ilości niedopałków. Trawnik to nie jest popielniczka! Nie należy wyrzucać przez okna, drzwi balkonowe i łapacze wiatru jakichkolwiek śmieci, odpadów, niedopałków itp.

  Nasze śmietniki są dobrem wspólnym i naszą wizytówką. Przecież to nie jest tak trudno wrzucić worek do pojemnika, a wciąż przy koszach leżą porwane worki i rozrzucone śmieci. Zdarzają się wypadki wyrzucania resztek jedzenia przez okno – ogryzki, skórki od chleba są codziennością.

  Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością społeczną wszystkich członków. W interesie wszystkich mieszkańców winny one być utrzymane w należytym stanie i otoczone troskliwą opieką.

  Czystość osiedla świadczy o nas wszystkich!

 • INFORMACJA O ROZLICZENIU KOSZTÓW CIEPŁA ZA 2015 ROK

  Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2015 rok dokonano zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni „Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce” zatwierdzonym Uchwałą Nr 9/2014 Rady Nadzorczej w dniu 26.03.2014r. oraz Aneksem zatwierdzonym dnia 29.12.2014r. Uchwałą Nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce.

  więcej >>>>>

 • Zmiana wysokości odsetek za nieterminowe wpłaty.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 stycznia  2016 r (Monitor Polski D.U. Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2016 r poz.46),  poczynając od dnia 1 stycznia 2016 roku wysokość odsetek ustawowych wynosi 5 %  w stosunku rocznym.

  Do dnia 31 grudnia 2015 roku wysokość odsetek ustawowych wynosiła 8%.

  W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym w naszej spółdzielni statutem i regulaminami od nieterminowych wpłat za czynsz od 1 stycznia 2016 roku  będą naliczane odsetki w wysokości 5%.

  19-01-2016

 • K O M U N I K A T

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że w przypadku zakłóceń w odbiorze programów telewizyjnych z sieci "AZART" awarię należy zgłaszać telefonicznie:

  503 196 877
  503 196 851
  606 494 744

  lub do Biura Obsługi Klienta - Os. Centrum 17 w Sokółce
  - czynne w godz. 900 - 1700
        tel. 85 711 57 79
              662 083 337

  24.10.2014r.

 • Od 1 października 2015 - sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną.

  Dnia 26-06-2015 roku  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą  Nr 22/2015  zatwierdziła stawkę na sprzątanie klatek w wysokości 5 zł/miesięcznie od mieszkania.
  Stawka będzie obowiązywała od 1 października 2015 roku.

  Usługą będą objęte te klatki, których mieszkańcy zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyrazili chęć zlecenia sprzątania firmie zewnętrznej.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej rozpatrzył złożone oferty i wybrał firmę Edi z Białegostoku. Umowa z firmą będzie obowiązywała od 1 października 2015 roku. Firma zapewnia utrzymanie zaproponowanej ceny do października 2017 roku.

  W przypadku niezadowolenia z poziomu świadczonych usług umowę będzie można zawsze rozwiązać z zachowaniem ustalonego terminu wypowiedzenia.

  W gablotach na klatkach schodowych zostały umieszczone informacje o tym, czy dana klatka będzie sprzątana czy nie.

  W przypadku zmiany decyzji mieszkańców – należy złożyć ponownie oświadczenie w Biurze Spółdzielni w terminie do 30 lipca 2015 roku i po uzyskaniu większości głosów na TAK usługa będzie uruchomiona.

  Wg otrzymanych  od mieszkańców oświadczeń - na dzień sporządzania informacji usługa sprzątania będzie uruchomiona na 198 klatkach (na ogólną ilość klatek – 235) – co stanowi 84% całych zasobów.

  Harmonogramy, dokładna specyfikacja usług i telefony kontaktowe do osób odpowiedzialnych za sprzątanie zostaną umieszczone na klatkach schodowych.

 • Ogłoszenie w sprawie sprzątania klatek schodowych

  Zgodnie z obowiązującym Regulaminem  porządku domowego  w  naszej Spółdzielni, od samego początku jej działalności, do mieszkańców należy sprzątanie klatek schodowych. Na klatkach są wywieszone harmonogramy sprzątania, ale nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się ze swoich obowiązków.

  więcej>>>>

 • INFORMACJA O PRZYCZYNACH NIEDOBORÓW WODY

  W związku z wykonanym po raz pierwszy w Spółdzielni Mieszkaniowej rozliczeniem niedoborów wody pojawia się wiele pytań i wątpliwości z czego te różnice wynikają.

  Podajemy podstawowe przyczyny różnic w  bilansie wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych :

  • Różne dni i godziny odczytów wodomierza głównego i w mieszkaniach + nieobecności w domach,  doczytywanie w innych dniach, brak odczytów w mieszkaniach – zgodnie z Regulaminem wstawiane jest wtedy  średnie zużycie
  • Błąd ludzki w odczytywaniu liczników
  • Sposób montażu wodomierzy (w pionie, czy w poziomie)
  • Nieszczelność urządzeń sanitarnych (nieszczelności spłuczki, głowiczki baterii tzw. kropelkowanie )
  • Dolny próg rozruchu wodomierzy w zależności od wielkości przepływu danego wodomierza (inny dla wodomierza głównego ,a inny dla wodomierzy małych),
  • Awarie instalacji wewnętrznych w budynkach ( piony, poziomy i przejścia w miejscach trudno dostępnych lub niewidocznych)

   

  Postawa prawna:

  - Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, z późniejszymi zmianami, ostatnia nowelizacja z dnia 22.04.2005 r. opublikowana w Dz. U. nr 85 poz. 729
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8/02 poz. 70)
  - Polska Norma PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe
 • INSTRUKCJA OBSŁUGI WODOMIERZA TYPU FRANCO

  W związku z upływającym terminem legalizacji wodomierzy w ½ mieszkań Spółdzielni zostały założone nowe wodomierze. Ze względu na hybrydową konstrukcję wodomierze są  ODPORNE NA MAGNES, zrywanie sprzęgła oraz hamowanie przez osadzone na magnesie wirnika zanieczyszczenia ferromagnetyczne.

  Przedstawiamy instrukcję odczytu nowych wodomierzy :

   

  Sposób odczytu:

  Wodomierz ciepłej wody – czerwony kolor - cw - odczyt na cyferblacie – 0,9998 m3 ,

  Wodomierz zimnej wody – niebieski kolor  - zw  – odczyt na cyferblacie – 1,0050 m3

  W  okienkach na wodomierzu są wskazania pełnych metrów sześciennych zużytej wody.

  Na cyferblatach zegarowych zaczynając od górnego prawego  rogu odczytuje się / po przecinku/  wartości 0,1m3, 0,01m3, 0,001m3, 0,0001m3.

  1m3 = 1000 litrów

 • U W A G A !

  Na Internetowej Kartotece Mieszkańca pojawiło się nowe konto mieszkańca - zaczynające na numer 248 - . Jest to konto pomocnicze służące do zaksięgowania rozliczenia kosztu podgrzania zimnej wody.

  Saldo tego konta wynosi "0".

  W celu sprawdzenia aktualnego stanu kartoteki należy przejść z konta 248- na konto 204 - klikając w okienku z numerem konta - po lewej stronie ekranu.

  Za utrudnienie przepraszamy.

 • KOMUNIKAT O ZMIANIE CEN ZA "AZART"

  W związku z ustawą o cyfryzacji, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce w celu zapewnienia odbioru sygnału cyfrowego w gniazdkach „Azart” dnia 7 maja 2013r zawarła  nową umowę z firmą PPHU A&K Chamerlińscy. Na podstawie tej umowy w/w firma zobowiązała się do zapewnienia mieszkańcom Spółdzielni dostępu w pakiecie podstawowym „Azart” do programów telewizyjnych w systemie DVB-T obejmujących 3 multipleksy zawierające na chwilę obecną następujące programy:

  MUX 1 :                                            MUX 2:                                             MUX 3:

  TVP 1 HD                                         TVN                                                   TVP 1

  TVP 2                                                Polsat                                               TVP 2 HD

  ATM rozrywka                                TV 4                                                   TVP Info-Wa-wa

  TVP  Info-Białystok                       TV 7                                                  TVP Kultura

  POLO TV                                         TV Puls                                             TVP Historia

  TTV                                                   Polsat Sport News                        TVP Polonia   

  SK                                                    TV Puls 2                                         

  TVP Rozrywka                             TV 6                          

  oraz utrzymanie 4 programów w wersji analogowej: TVP 1, TVP 2, TVP Info-Białystok, Polsat.

  Do odbioru programów cyfrowych DVB-T potrzebny jest telewizor z głowicą cyfrową  (TVBT)  lub oddzielny dekoder, który można podłączyć do telewizora starszej generacji.

  Odbiór 4 kanałów analogowych jest możliwy na dotychczasowych warunkach technicznych, to jest bez konieczności wymiany telewizora oraz zakupu dekodera.

  W razie potrzeby, więcej informacji pod tel. 603 442 987, 519 417 388 oraz na stronie www.tvk-net.pl

  W związku z rozszerzeniem ilości kanałów odbieranych w systemie cyfrowym o Telewizję Trwam i TVP ABC  i przeniesienie ich w systemie DVB-T do sieci  "Azart" operator sieci z dniem  1 kwietnia 2014r. podniósł opłatę o 1 zł brutto. Wzrost opłaty wiąże się z rozbudową urządzeń do retransmisji programów.
  W związku z powyższym opłata za "Azart" od dnia 1 kwietnia 2014r. wynosi 4.69 zł za lokal.

  Osoby, które nie korzystają z sieci „Azart”, tj. posiadające antenę satelitarną lub indywidualne anteny do odbioru programów w systemie cyfrowym proszone są o pisemne zgłoszenie tego stanu do Spółdzielni w celu zniesienia opłaty za „Azart”.

  aktualizacja 05.05.2014r.

 • Archiwum